iPhone 15 Pro Max 2023

Các phiên iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang sẵn sàng cùng bạn trải nghiệm tại Phan Duy store.

Vui lòng gọi số 0906.752.752 để được tư vấn & giao hàng tận nơi.

 • Chip: A16 Bionic, 16-core Neural Engine
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto)
23,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 16-core Neural Engine
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto)
21,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
43,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
38,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
36,500,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
35,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
34,500,000 

iPhone 15 Pro 2023

Vui lòng gọi số 0906.752.752 để được tư vấn & giao hàng tận nơi.

 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
43,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
38,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
36,500,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
35,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 5x)
34,500,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
36,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
31,500,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
29,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
28,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
26,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
28,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
26,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
26,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
24,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
24,500,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
23,500,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
21,500,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
20,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
36,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
31,500,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
29,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
28,900,000 
 • Chip: A17 Pro, 6-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR with ProMotion, Face ID
 • Camera: 3 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide + 12MP Telephoto 3x)
26,900,000 

iPhone 15 2023

Các phiên iPhone 15, iPhone 15 Pro đang sẵn sàng cùng bạn trải nghiệm tại Phan Duy store.

Vui lòng gọi số 0906.752.752 để được tư vấn & giao hàng tận nơi.

 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
28,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
26,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
26,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.7-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
24,900,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
24,500,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
23,500,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
21,500,000 
 • Chip: A16 Bionic, 5-core GPU
 • Display: 6.1-inch Super Retina XDR, Face ID
 • Camera: 2 x Cameras (48MP Main + 12MP Ultra Wide)
20,900,000